​Απαραίτητα Δικαιολογητικά Εγγραφής

 • Αίτηση (παρέχεται από τη Σχολή).

 • Ιατρική γνωμάτευση για ποσοστό αναπηρίας (απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση υγειονομικής επιτροπής του Ν. 2643/98 της Α’ βάθμιας Υγ. επιτρ. Του ΙΚΑ).

 • Κάρτα Ανεργίας (Ν.2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων –ΕΚΟ /ΟΑΕΔ).

 • Δυο μικρές φωτογραφίες.

 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένο).

 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (απολυτήριο Δημοτικού/Γυμνασίου/Λυκείου).

 • Αριθμός ΑΜΚΑ (από ΚΕΠ).

 • Αριθμός μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ) αν υπάρχει.

 • ΑΦΜ από εφορία.

 • Φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης από εφορία (το εκκαθαριστικό) ή Υπεύθυνη Δήλωση από την εφορία στην περίπτωση που δεν κάνει φορολογική δήλωση ο ίδιος.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

@ 2018 | ΟΑΕΔ | Σχολή ΑμεΑ Αθηνών
    Σχεδιασμός: Ηλίας Κουρτπαρασίδης